Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dotácia MF SR
pdf Majetkové priznanie starostka obce
pdf Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce
pdf Výberové konanie - prerezávky
pdf Žiadosť o zverejnenie verejnej vyhlášky
pdf Výzva na vykonanie výrubu
pdf Oznámenie o strategickom dokumente
pdf Verejná vyhláška
pdf Štatistický úrad
pdf Štatistický úrad
pdf Žiadosť o súčinnosť
pdf Súhlas na výrub drevín
pdf Súhlas na výrub drevín
pdf Usmernenie pre okresy akcia Spoločná zodpovednosť
pdf Štatistický úrad
pdf Výrub
pdf Oznámenie o výrube
pdf Správa auditora 2019
pdf Výzva na vykonanie výrubu
pdf Štatistický úrad
pdf Štatistický úrad
pdf Rozpočet obce rok 2021
pdf Majetkové priznanie starostky obce 2020
pdf Záverečný účet obce 2020
pdf Oznámenie o výrube stromov
Voľby do NR SR
pdf Voľby do NR SR
pdf e-mailova adresa
Program odpadového hospodárstva Program obce Nižná Jablonka: na roky 2016-2020
pdf Program odpadového hospodárstva obce Nižná Jablonka na roky 2016 - 2020
VZN - Obce
VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
rtf VZN na rok 2012
rtf VZN na rok 2013
rtf VZN na rok 2014
rtf VZN na rok 2015
rtf VZN na rok 2016
rtf VZN na rok 2017
rtf VZN rok 2018
docx VZN
pdf VZN na rok 2020
pdf VZN na rok 2021
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Jablonka
- strategický dokument
pdf Titulná strana PHSR 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
pdf PHSR obce Nižná Jablonka 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
pdf Titulná strana PHSR 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
pdf PHSR obce Nižná Jablonka 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Koškovského mikroregiónu 2004 - 2014
- strategický dokument
pdf Obálka
pdf PHSR Koškovského mikroregiónu
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Pčolinskej a Udavskej doliny 2004-2014
- strategický dokument
pdf PHSR MR Pčolinskej a Udavskej doliny